จำนวนโรงเรียนเข้าโครงการภาครัฐ ภาคกลาง ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนประเภทโครงการโรงเรียน
จำนวนโรงโรงเรียน BBLโรงเรียน DLTVโรงเรียน จ่ายตรงโรงเรียน ICUโรงเรียน ประชารัฐโรงเรียน แม่เหล็กลดเวลารุ่น๑ลดเวลารุ่น๒
1สพป.กระบี่ นายบำรุง ฤทธิรัตน์ 219 13 95 0 0 0 4 0 0
2สพป.ชุมพร เขต 1 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ 119 7 0 1 0 12 2 58 12
3สพป.ชุมพร เขต 2 นายอดุลย์ เงินศรี 123 7 0 0 16 11 1 53 12
4สพป.ตรัง เขต 1 นายศังกร รักชูชื่น 138 8 73 0 28 10 3 59 14
5สพป.ตรัง เขต 2 นายประจักษ์ ช่างเรือ 141 0 58 1 13 24 2 70 14
6สพม. เขต 13 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 44 0 0 1 5 1 0 27 6
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายเสนอ ทองจีน 125 8 76 0 11 10 2 0 0
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ 203 12 83 0 39 60 3 100 21
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล 250 250 167 2 24 61 6 115 25
10สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว 142 9 69 1 113 15 3 88 17
11สพม. เขต 12 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 98 0 0 9 34 6 0 45 17
12สพป.นราธิวาส เขต 1 นายประหยัด สุขขี 149 9 0 0 29 19 1 0 0
13สพป.นราธิวาส เขต 2 118 6 0 1 27 10 1 60 12
14สพป.นราธิวาส เขต 3 นายนิพัฒน์ มณี 76 5 14 0 9 5 0 34 10
15สพม. เขต 15 นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15 46 0 0 1 14 32 0 0 0
16สพป.ปัตตานี เขต 1 นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 140 8 41 0 42 20 2 69 14
17สพป.ปัตตานี เขต 2 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 115 7 49 1 0 0 2 0 1
18สพป.ปัตตานี เขต 3 นายภิรมย์ จีนธาดา 67 4 23 0 24 9 2 34 6
19สพป.พังงา นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 157 10 90 0 9 19 3 82 16
20สพม. เขต 14 นายประพันธ์ รัตนอรุณ 27 0 27 27 0 3 2 13 3
21สพป.พัทลุง เขต 1 นายสุนาจ แก้วสุข 120 0 0 1 29 16 0 108 12
22สพป.พัทลุง เขต 2 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว 117 8 44 0 0 13 1 53 12
23สพป.ภูเก็ต นายสายัณห์ ไกรนารา 49 3 0 1 2 6 1 0 0
24สพป.ยะลา เขต 1 นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 111 6 37 0 17 10 1 50 11
25สพป.ยะลา เขต 2 นายวิสุทธิ์ ชูมัง 68 4 15 1 35 1 1 37 7
26สพป.ยะลา เขต 3 นายสุริยัณ จันทร์ทบ 33 3 13 1 16 2 0 9 5
27สพป.ระนอง นายมนูญ จันทร์สุข 84 5 3 2 0 14 1 45 10
28สพป.สงขลา เขต 1 นายนพพร มากคงแก้ว 151 8 82 1 18 23 2 66 16
29สพป.สงขลา เขต 2 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 135 9 67 1 0 0 1 0 0
30สพป.สงขลา เขต 3 นายอาดุลย์ พรมแสง 195 11 67 0 54 18 1 80 20
31สพม. เขต 16 นายธนู นูนน้อย 53 0 0 3 0 1 0 0 0
32สพป.สตูล นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 164 9 0 0 20 13 2 80 34
33สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นายชูศักดิ์ ชูช่วย 125 7 52 2 25 4 2 60 14
34สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายประทีป ทองด้วง 199 12 0 1 0 0 1 0 0
35สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายธนาวุฒิ รักษ์หนู 157 9 78 0 14 11 2 47 31
36สพม. เขต 11 นายสมชาย รองเหลือ 66 0 0 4 0 5 0 25 20
รวม 4,324 457 1,323 63 667 464 55 1,567 392
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน