ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายวัลลพ สงวนนาม131164883233151158
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายวิทยา สิงคิวิบูลย์13136488313153155
3ประถมศึกษาระนอง -นายปรีชา บัวกิ่ง13126488313154158
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 11313668833331551513
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายชูศักดิ์ ชูช่วย13136688333315151515
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3ว่าง..134648433154158
7ประถมศึกษาตรัง 113136389313153154
8ประถมศึกษาตรัง 2131363883232153155
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นางพรรณี พงศ์ยี่ล่า13136387333156156
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นางพรรณี สกุณา131364883131541514
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล1313648832331541513
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายเสนอ ทองจีน131364883131156158
13ประถมศึกษาพัทลุง 11312638831321541511
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์13136488331153155
15ประถมศึกษาพังงา --13563843232155152
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายประจักษ์ ช่างเรือ1313648832321531510
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี1313648831321561513
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายธวัช แซ่ฮ่ำ1312648831331561513
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว1313668833331571515
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์1313658933331591514
21ประถมศึกษายะลา 1นายนพพร มากคงแก้ว1396485331154156
22ประถมศึกษายะลา 2นายพิษณุ ดิเรกกุล13136689333315151514
23ประถมศึกษาสงขลา 1139628833155155
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์13136689333315151515
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง131163863333157158
26ประถมศึกษาสตูล -ดร.อาดุลย์ พรมแสง131366883333158158
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุนาจ แก้วสุข1313648831331551512
28มัธยมศึกษา 11ว่าง1311648533331551514
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว1346831315152
30มัธยมศึกษา 13นายศังกร รักชูชื่น131264863333155156
31มัธยมศึกษา 14นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี131264853333158155
32มัธยมศึกษา 15-131164853332156159
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย13116485333155157
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายณรงค์ ศรีละมุล13136388331551511
35ประถมศึกษายะลา 3นายมนูญ จันทร์สุข1313648831331591514
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี131364883133156155
รวม 0 419 0 144 0 256 0 58 0 72 0 209 0 331
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน