ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายวัลลพ สงวนนาม146629833161156
2ประถมศึกษาชุมพร 214136497313163154
3ประถมศึกษาระนอง -นายปรีชา บัวกิ่ง1412649633162156
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 11486297313161155
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายชูศักดิ์ ชูช่วย146393316151
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3ว่าง144649433161156
7ประถมศึกษาตรัง 114136399313163154
8ประถมศึกษาตรัง 214136398313163154
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 11466195333161156
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นางพรรณี สกุณา1416953316151
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล14361983131163154
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายเสนอ ทองจีน14106498313162154
13ประถมศึกษาพัทลุง 1141262973132164159
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์14693316115
15ประถมศึกษาพังงา --14563943232165152
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายประจักษ์ ช่างเรือ141163983232163156
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี14964983132164159
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายธวัช แซ่ฮ่ำ1412649831331661510
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว1412669833321671514
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์1413659633331671512
21ประถมศึกษายะลา 1นายนพพร มากคงแก้ว1436294331164156
22ประถมศึกษายะลา 2นายพิษณุ ดิเรกกุล14964943232163158
23ประถมศึกษาสงขลา 1149629533165155
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์14126698333316141513
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง141163963133167157
26ประถมศึกษาสตูล -ดร.อาดุลย์ พรมแสง14765973132167156
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุนาจ แก้วสุข1413649831331651511
28มัธยมศึกษา 111411649433321641510
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว1416931316151
30มัธยมศึกษา 13นายศังกร รักชูชื่น141264963333165155
31มัธยมศึกษา 14นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี143619133161152
32มัธยมศึกษา 15-141064953332164157
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย14106395331163156
34กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 71469331615
35กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 811469331615
36ประถมศึกษาปัตตานี 3นายณรงค์ ศรีละมุล148639733163152
37ประถมศึกษายะลา 3นายมนูญ จันทร์สุข1413649831331691512
38ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี141364983133166155
รวม 0 308 0 111 0 210 0 39 0 48 0 137 0 219
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/07/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน