ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์1368331515
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายวิทยา สิงคิวิบูลย์1368331515
3ประถมศึกษาระนอง --ว่าง-1368331515
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย1368331515
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2-ว่าง-1368331515
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3ว่าง..1368331515
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น1368331515
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ1368331515
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน1368331515
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นางพรรณี สกุณา1368331515
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล1368331515
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายเสนอ ทองจีน1368331515
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข1368331515
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์1368331515
15ประถมศึกษาพังงา --1368331515
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายประจักษ์ ช่างเรือ1368331515
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี1368331515
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายธวัช แซ่ฮ่ำ1368331515
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว1368331515
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์1368331515
21ประถมศึกษายะลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง1368331515
22ประถมศึกษายะลา 2นายพิษณุ ดิเรกกุล1368331515
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว1368331515
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์1368331515
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง1368331515
26ประถมศึกษาสตูล -ดร.อาดุลย์ พรมแสง1368331515
27ประถมศึกษาพัทลุง 2 -ว่าง-1368331515
28มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ1368331515
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว1368331515
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี1368331515
31มัธยมศึกษา 14นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี1368331515
32มัธยมศึกษา 15นายธวัช แซ่ฮ่ำ1368331515
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย1368331515
34ประถมศึกษาปัตตานี 31368331515
35ประถมศึกษายะลา 3นายมนูญ จันทร์สุข1368331515
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี1368331515
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน