แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์46 61 5 2 114 109 67427717300000862719613
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี66 50 4 1 121 115 7936822932400191066824971210213
3ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข33 41 6 80 80 39415877001001777371939211126713
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย51 62 7 1 121 121 82394774441200301156822155141165
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง82 98 3 183 183 11766721658301300271771014013115131215030
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุติ รักษ์หนู71 77 5 153 153 101526227622400314480441262113912
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น67 64 1 2 134 134 1023285101420000511649401011211110626
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ56 77 5 138 136 9343895152000010113494115511288
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน64 45 1 2 112 109 65443524185210037964414159131118223
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์74 109 6 189 189 140496626408030025152735717661115435
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล164 75 3 242 211 12091104252642200481849436201272111212844
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว62 65 5 1 133 105 61445991600100429641301253228022
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข63 53 1 1 118 118 6850542038202005115643585211210314
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์89 110 11 1 211 197 126717920366010089185774920168211613953
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว86 58 5 149 149 876299125262000914861303214211241463
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา8 31 9 1 49 48 1731144231020074624133411408
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี37 106 6 149 135 894683533101003013356401692111121268
18ประถมศึกษานราธิวาส 226 83 7 1 117 117 704766113210100261124840127311110313
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว46 81 8 1 136 136 7066601112400000861333136
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์54 60 1 115 115 298666621122001942368741110013
21ประถมศึกษายะลา 1นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 138 68 3 2 111 61 2932269180000010582611942111527
22ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง15 51 2 68 68 392937722100001565212210712607
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว83 55 1 2 141 141 796258844230002212861332010132111111524
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์51 72 5 128 127 94335075910000011478342211194
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง65 121 7 1 194 87 493817204820100268762223852
26ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์69 87 2 1 159 57 4314111800000865728167111532
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว41 71 2 114 114 8232458290000008280711113
28มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ5 30 18 13 66 66 462372117101001162383961111632
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว14 44 29 11 98 98 257346444100000857951871
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี1 20 12 11 44 36 33318118001003342412331285
31มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ1 11 7 8 27 20 1191194100002201162120
32มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.151 29 10 6 46 46 34327188200001443821211442
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย2 23 16 12 53 52 5228226101007535111421
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายภิรมย์ จีนธาดา20 47 67 67 40274013800000663321612211625
35ประถมศึกษายะลา 3นายมนูญ จันทร์สุข11 17 4 32 27 161116416001002271246211253
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี19 55 2 76 75 5520573510200064651661
รวม 1,681 2,207 219 81 4,188 3,802 2184 1618 1881 428 881 71 16 47 0 0 621 0 1898 828 393 194 57 19 17 17 9 5 3 3 33 3238 415
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน