ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์97 5,9714,2797216,60713,017783,7863,2408613613610026,50020,67278604207643067520794009028184341883018632180
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายวิทยา สิงคิวิบูลย์121 5,1515,0449814,62414,366982,1802,18010000021,95521,590987743178450685237944089340903309330090330107
3ประถมศึกษาระนอง --ว่าง-74 3,5573,70510411,62812,1391041,8511,84910000017,03617,693104433405430044400533106419162211631926517254
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย51 5,0811,7593517,5285,986342,3981,1414800025,0078,886362922010421094301103220107180106190104210105200109
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2-ว่าง-183 6,0344,9198220,87619,948963,7363,5819618218210030,82828,63093771033961003821125103933110863108865111844106903123
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3ว่าง..139 5,0434,5349018,70416,306872,6262,3048800026,37323,144886680169871639047977178781847218967184721126
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น97 4,7582,4835216,28212,466771,0217927800022,06115,7417153450924608553092460100380100380954309444089
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ138 5,7575,6229816,74616,605992,1302,09398464610024,67924,366998652089500756408851093460934608851088510103
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน84 3,4672,1246114,21010,671751,8671,3087000019,54414,10372504108242076453824208539089350853908638076
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นางพรรณี สกุณา149 7,2635,0426924,55018,369753,8372,8737500035,65026,2847487700127760114863134690136670133700134690132710129
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล208 6,0494,6427721,08018,174862,0851,6668000029,21424,48284154691168781148954170761172741170761170761168781155
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายเสนอ ทองจีน102 4,0843,1927820,27415,821782,5051,9187700026,86320,931781110014200142001420014200142001420014200136
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข113 4,0273,5288812,69811,831931,0699949300017,79416,35392585606355049672665207642073450704806948154
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์155 7,6695,2746930,60119,507643,0912,2697300041,36127,050657699011610101111051125920127900126910121960123940162
15ประถมศึกษาพังงา --126 4,9933,5267116,93113,946822,2051,81482868610024,21519,372806264185680717939063098532995319755195571106
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายประจักษ์ ช่างเรือ19 3,2031,1853712,8834,304332,22188040737310018,3806,4423511914081381013991408141714081399138
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี148 7,5755,3617123,43621,976941,1159058100032,12628,242886385165831489837276180681856318563187611146
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายธวัช แซ่ฮ่ำ117 6,5945,5488423,04921,707941,3561,1918800030,99928,44692467014869139763496815958165521576015859160
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว127 6,4664,9137623,71620,294861,8121,189661320032,12626,39682587127264351844706729345194441914718652196
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์115 4,3103,6858513,75913,030956106029900018,67917,31793496604570032803457005263058570565905659055
21ประถมศึกษายะลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง85 4,7452,4965318,64512,104658304365300024,22015,03662395306150049602644706842172390704106941190
22ประถมศึกษายะลา 2นายพิษณุ ดิเรกกุล63 3,8752,8787412,51310,393834834318900016,87113,70281244202345016520293903038029390303713136145
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว78 4,3611,9894617,6429,016517975116400022,80011,5165142480994509350198460104400103410102411103401106
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์101 5,2723,0775817,72212,026681,6901,23773690024,75316,340666442092420844919836010430010133010628010331083
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง136 9,1055,2485829,93520,334682,2701,5857000041,31027,1676682651125691108852124701134601135582133611132621123
26ประถมศึกษาสตูล -ดร.อาดุลย์ พรมแสง123 6,2664,0516520,75114,343692,5271,6226400029,54420,016686466099640817759172010854110854111250110952299
27ประถมศึกษาพัทลุง 2 -ว่าง-15 4,2656011414,6692,104147371171600019,6712,82214116011160109801116011250111601125011160108
28มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ36 00000031,73015,1804823,08311,9015254,81327,08149173303630031350392613432033330333303333037
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว28 00000041,05211,9622927,7728,5283168,82420,49030122017621172242782007720178191742227720180
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี44 00000023,60623,1889817,53417,3879941,14040,57599152901331012320212301529016280143001925022
31มัธยมศึกษา 14นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี17 00000015,9567,6224811,3875,6725027,34313,2944961311412111142131311313111151141211214124
32มัธยมศึกษา 15นายธวัช แซ่ฮ่ำ40 00000016,49912,9577913,39510,5077829,89423,46478152601926113312202601729019270182801729026
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย28 00000034,33315,3884521,1879,9414755,52025,32946121903419030212371603220132201331913418140
34ประถมศึกษาปัตตานี 328 2,9451,038359,3393,58538285642200012,5694,68737132004621041260481905314054130531405413051
35ประถมศึกษายะลา 3นายมนูญ จันทร์สุข30 2,0091,815906,0735,70094439371850008,5217,88693191201914015180201302013021120211202112019
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี45 4,4872,0814614,0556,969501,234707576240020,4009,75748212904927046291492705620054220571905521060
รวม 3,260 154,382 105,639 68 531,526 397,037 75 217,969 128,167 59 115,706 64,459 56 1,019,583 695,302 68 1,772 1,644 15 2,627 1,658 15 2,308 1,929 63 2,700 1,587 13 2,868 1,413 19 2,879 1,401 20 2,861 1,417 22 2,839 1,438 23 3,017
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน