ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์99 5,9944,3767316,58913,212803,7853,2358513413410026,50220,95779614307544066530784108930083360873208633080
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี121 5,1545,0469814,62714,366982,1802,18010000021,96121,592987843078450685237944089340903309330089340107
3ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข75 3,5673,72410411,62812,1781051,8511,84910000017,04617,751104423505430044400533106419162211631926517254
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย52 5,0831,8233617,5416,162352,3981,1454800025,0229,130363022010421094301103220107180106190104210105200109
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง183 6,0524,9318120,84419,946963,6373,5819818218210030,71528,64093771033961003821125103933110863108865111844106903123
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู139 5,2874,5878719,14916,271852,6552,3098700027,09123,167866779170861648947977180761876919264186701126
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น98 5,3102,5214716,12012,574781,0147927800022,44415,8877153460924608454091470100380100380944409444089
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ138 5,7505,6239816,70816,608992,1282,09398464610024,63224,370998652090490766308851093460944508950089500103
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน84 3,5102,1246114,16210,671751,8731,3087000019,54514,10372504108242076453824208539089350853908638076
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์151 7,2705,0857024,47218,460753,8172,8737500035,55926,4187488700127760113873134690136670133700134690132710128
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล208 6,0704,6437621,06318,178862,0591,6678100029,19224,48884154691168781148954170761172741170761170761168781155
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว102 3,6983,1658618,56015,846852,0061,9179600024,26420,928861110014200142001420014200142001420014200136
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข113 4,0213,5288812,69611,831931,0699949300017,78616,35392585606355049672665207642073450704806948154
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์155 7,6425,2736930,66019,510643,1142,2697300041,41627,052657699011610101111051125920127900126910121960123940162
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว126 4,9793,5267116,92513,947822,2051,81482868610024,19519,373806264185680717939063098532995319755195571106
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา19 3,1261,1853812,8424,304342,2588803998737418,3246,4423511914081381013991408141714081399139
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี148 7,5705,3617123,42721,976941,1159058100032,11228,242886385165831489837276180681856318563187611146
18ประถมศึกษานราธิวาส 2117 6,9495,5488022,91421,707951,2931,1919200031,15628,44691467014869139763496815958165521576015859160
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว127 6,4654,9137623,71720,294861,8121,189661320032,12626,39682587127264351844706729345194441914718652196
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์115 4,3103,6858513,76013,0309560360210000018,67317,31793496604570032803457005263058570565905659055
21ประถมศึกษายะลา 1นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 185 4,8952,5315217,73112,11368858436511320023,61615,08064395306150049602644706842172390704106941190
22ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง63 3,8882,8787412,50310,393834744319100016,86513,70281244202345016520293903038029390303713136145
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว78 4,3641,9894617,6409,016517975116400022,80111,5165142480994509350198460104400103410102411103401106
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์101 5,2723,0775817,72412,026681,6901,23773690024,75516,340666442092420844919836010430010133010628010331083
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง136 9,1155,2485829,85420,334682,2711,5857000041,24027,1676682651125691108852124701134601135582133611132621123
26ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์124 6,2734,0516520,75314,382692,5471,6226400029,57320,0556864660996408078591720108541108541112501109522100
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว15 4,2826011414,6802,104147371171600019,6992,82214116011160109801116011250111601125011160108
28มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ36 00000031,73015,1804823,08311,9015254,81327,08149173303630031350392613432033330333303333037
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว29 00000041,05211,9922927,7728,5533168,82420,54530122117522171252772107621177201732327621180
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี44 00000023,80123,1889717,28417,37910141,08540,56799152901331012320212301529016280143001925022
31มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ17 00000015,9567,6224811,3875,6725027,34313,2944961311412111142131311313111151141211214124
32มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.1541 00000016,49913,2378013,39510,7108029,89423,94780152601926113312202601729019270182801729026
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย28 00000034,12715,3884521,1009,9414755,22725,32946121903419030212371603220132201331913418140
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายภิรมย์ จีนธาดา32 2,9641,183409,2904,09244285642200012,5395,33943142304324038290452205215053140521505314049
35ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ30 2,0091,815906,0755,70094439371850008,5237,88693191201914015180201302013021120211202112019
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี45 4,5052,0814614,0536,969501,234707576240020,4169,75748212904927046291492705620054220571905521060
รวม 3,274 155,374 106,121 68 528,707 398,200 75 217,369 128,481 59 115,524 64,677 56 1,016,974 697,479 69 1,777 1,650 14 2,624 1,661 15 2,302 1,935 63 2,694 1,593 13 2,867 1,415 18 2,880 1,401 19 2,861 1,418 21 2,839 1,439 22 3,016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน