ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายวัลลพ สงวนนาม94 5,9714,1577016,60712,159733,7862,9667813613610026,50019,41873564207643068510794009028184341883018632182
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายวิทยา สิงคิวิบูลย์89 5,1523,1076014,6587,882542,1801,3416200021,99012,330565236186370754538835096270982509924097260113
3ประถมศึกษาระนอง -นายปรีชา บัวกิ่ง1 3,56969211,61516511,8520000017,0362341100370037003700370037003700370036
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 15 5,037267517,45860432,372130500024,8671,001432012410122301232012500124101241012410123
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายชูศักดิ์ ชูช่วย65 6,0281,9583221,1787,024333,8991,01326157623931,26210,0573233360161380157420164350167320166312166321163360172
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3ว่าง..118 4,8353,7847818,54414,426782,6522,0957900026,03120,305786365087700797539067090670966109859097600132
7ประถมศึกษาตรัง 148 4,7111,3482916,3246,550401,0213263200022,0568,2243725250112260109290111270115230117210113250113250109
8ประถมศึกษาตรัง 278 5,8882,9905117,2438,950522,06999248464610025,24612,97851443601043509544010534010732010732010534010237096
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นางพรรณี พงศ์ยี่ล่า3 3,65670215,1832,504161,9392271200020,7782,8011342012220121301213012130121301213012130120
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นางพรรณี สกุณา 6,9170024,781003,9280000035,6260000020300203002030020300203002030020300203
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล38 5,9248681522,1443,923182,204131600030,2724,9221631902371002351202389023980239802398023980228
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายเสนอ ทองจีน102 4,0843,1927820,27415,821782,5051,9187700026,86320,931781110014200142001420014200142001420014200136
13ประถมศึกษาพัทลุง 156 3,9641,6014012,6345,075401,0713193000017,6696,99540273508731080362883009028093250883008829184
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์149 7,6415,0416630,62518,706613,0922,0486600041,35825,79562759701189901151011127900129880130870124930126910161
15ประถมศึกษาพังงา --21 4,987467919,5272,026102,205794860026,8052,572101111014290137122141100144701447014290141100139
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายประจักษ์ ช่างเรือ13 3,2209292912,8863,197252,20570432737310018,3844,90327751444143514441444145314441435142
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี 7,9220025,666001,007001700034,7650000014900149001490014900149001490014900149
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายธวัช แซ่ฮ่ำ 6,4640023,392001,5470000031,4030000011800118001180011800118001180011800118
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว101 6,6433,9656024,12416,167671,808929511320032,70721,061644758281553647148057210038199391974119345197
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์97 4,3102,8956713,75912,308896103555800018,67915,55883475505857043693556006253069460684706946067
21ประถมศึกษายะลา 1นายนพพร มากคงแก้ว83 4,7252,3955118,64711,897648304185000024,20214,71061395106348051582664507040174370723907139190
22ประถมศึกษายะลา 2นายพิษณุ ดิเรกกุล44 3,8272,1635712,5087,114574834098500016,8189,68658173103632032360422604424041270412614225149
23ประถมศึกษาสงขลา 1 4,3600017,641007970000022,7980000014400144001440014400144001440014400144
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์2 5,27580218,65721011,913483690025,91433811101101101102002002002002
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 9,7090029,910002,2820000041,901000003003003003003003003003
26ประถมศึกษาสตูล -ดร.อาดุลย์ พรมแสง 6,4250021,989002,5180000030,9320000016300163001630016300163001630016300163
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุนาจ แก้วสุข11 4,2534171014,6741,5901173765900019,6642,0721184011340111601134011430113401134011250110
28มัธยมศึกษา 11ว่าง8 00000031,7253,2821023,0812,3581054,8065,6401061005790541206051561005610057905610053
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว26 00000041,05211,3312827,7728,1342968,82419,46528121817720174222782007918179181762027918182
30มัธยมศึกษา 13นายศังกร รักชูชื่น27 00000023,90712,5005218,6619,9505342,56822,4505372202222021230251902420025190232102717028
31มัธยมศึกษา 14นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี8 00000015,9562,9171811,3871,5751427,3434,49216181188118811971188118811971188125
32มัธยมศึกษา 15-20 00000016,7675,4953312,6404,1843329,4079,6793381403114127172301602917031150301602917037
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย 00000034,6600021,1730055,83300000530053005300530053005300530053
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายณรงค์ ศรีละมุล 2,875009,415002850000012,57500000670067006700670067006700670067
35ประถมศึกษายะลา 3นายมนูญ จันทร์สุข21 2,0091,359686,0734,58976439305690008,5216,2537312902490211202490258024902580258021
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี 4,5600014,971001,152009760021,659000001001001001001001001001
รวม 1,328 154,941 43,122 28 543,107 162,887 30 219,455 52,343 24 116,559 26,518 23 1,034,062 284,870 28 748 682 6 3,161 684 7 3,033 793 26 3,192 655 5 3,260 586 6 3,275 570 7 3,254 590 8 3,243 601 8 3,335
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน