ข้อมูลโรงเรียนที่ตอบแบบติดตามและประเมินผลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ของ สพท. ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 8.โรงเรียนมีคลิปดีสั้น ๆ พร้อมออกอากาศรายการนี้ ถ้าได้รับการติดต่อ ไม่พร้อม
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) ภาษาไทย คณิตศ่าสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมฯ
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์51 61 5 2 119 1115171
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี68 50 4 1 123 2258
3ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข37 41 6 84 2111644
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย55 62 7 1 125 22146
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง98 98 3 199 26
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุติ รักษ์หนู75 77 5 157
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น71 64 1 2 138 1122155285
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ59 77 5 141 21113187
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน77 45 1 2 125 1111256
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์88 109 6 203 112112182
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล172 75 3 250 9
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว71 65 5 1 142 112111254
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข65 53 1 1 120 1170
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์97 110 11 1 219 3611313121
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว94 58 5 157
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา8 31 9 1 49
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี37 106 6 149 21111134
18ประถมศึกษานราธิวาส 227 83 7 1 118 3122
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว49 81 9 1 140
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์54 60 1 115
21ประถมศึกษายะลา 1นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 138 68 3 2 111 2212148
22ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง15 51 2 68
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว93 55 1 2 151 11231103
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์58 72 5 135
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง66 121 7 1 195
26ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์73 88 2 1 164
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว44 71 2 117
28มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ5 30 18 13 66 16
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว14 44 29 11 98
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี1 20 12 11 44 115
31มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ1 11 7 8 27
32มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.151 29 10 6 46 121119
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย2 23 16 12 53
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายภิรมย์ จีนธาดา20 47 67 7
35ประถมศึกษายะลา 3นายมนูญ จันทร์สุข12 17 4 33 112116
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี19 55 2 76 124
รวม 1,815 2,208 220 81 4,324 24 10 19 12 4 11 28 13 21 1093
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน