wwwwasf
รายงานการได้รับส่งมอบโต๊ะ-เก้าอี้พระราชทานจากผู้ส่งมอบ(บริษัท ห้าง ร้าน บุคคล) ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ส่งมอบ (บริษัท ห้าง ร้าน) วันที่รับ-ส่งมอบ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
(ชุดละ 1,480 บาท)
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
(ชุดละ 1,580 บาท)
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
(ชุดละ 1,680 บาท)
โต๊ะ-เก้าอี้ครู
(ชุดละ 4,200 บาท)
โต๊ะเรียน กศน.(ส่ง กศน.ตำบล/ศูนย์ฯ)
(ชุดละ 1,500 บาท)
รุปการรับ-ส่งมอบ
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นางพรรณี พงศ์ยี่ล่าพรมาตุลีขนส่ง จำกัด2017-06-01183270,8401,0691,689,020195327,6002961,243,20000
   
2ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นางพรรณี สกุณา(สพฐ.ดำเนินการจัดซื้อ)2017-05-1970103,600520821,600130218,40028117,60000
   
3ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล2017-06-01370547,6002,0093,174,22065109,2003761,579,20000
   
4ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายเสนอ ทองจีน-บจก.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีล สุรินทร์2017-05-234566,600366578,2800075315,00000
   
5มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้วบริษัท ทีเอ็มซี อินทิเกรชั่น จำกัด2017-05-1100001,1551,940,400145609,00000
   
6ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์บจก.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ 2017-05-18001218,960000000
   
7ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จำกัด2017-05-240069109,020001979,80000
   
8ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายชูศักดิ์ ชูช่วย-2017-06-014059,20089140,62000521,00000
   
9ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3ว่าง..บ.ทีเอ็มซีอินทิเกรชั่น,บ.ตรังไม้ยางพารา จำกัด2017-05-2280118,4009181,450,4402542,000121508,20000
  
10มัธยมศึกษา 11ว่างบจ.ตรังไม้ยางพารา บจ.ทีเอ็มซีอินทริเกรชั่น 2017-06-060000300504,0001667,20000
   
11ประถมศึกษาชุมพร 1นายวัลลพ สงวนนาม2017-06-10000000312,60000
12ประถมศึกษาชุมพร 2นายวิทยา สิงคิวิบูลย์บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จำกัด2017-05-22004367,9400024100,80000
   
13ประถมศึกษาสงขลา 1บริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จำกัด2017-05-1957,4005180,5803050,40044184,80000
   
14มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อยบริษัท ทีเอ็มซี อินทิเกรชั่น จำกัด2017-06-500003050,4001042,00000
   
15ประถมศึกษาตรัง 1บ.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ จำกัด,บ.ตรังไม้ยางพารา จำกัด2017-05-1922,9601218,960001042,00000
   
16ประถมศึกษาตรัง 2-2017-05-193044,400145229,1001525,200312,60000
   
17มัธยมศึกษา 13นายศังกร รักชูชื่นทีเอ็มซี อินทิเกรชั่น จำกัด, บริษัทตรังไม้ยางพารา จำกัด2017-05-190000210352,8001563,00000
   
18ประถมศึกษาพัทลุง 1บ.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ จำกัด 2017-05-19154227,920250395,0002033,600127533,40000
   
19ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุนาจ แก้วสุขบริษัท เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ จำกัด2017-05-1900140221,2000080336,00000
   
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์บริษัท ตรังไม้ยางพารา จำกัด2017-06-20000001667,20000
   
21ประถมศึกษาปัตตานี 3นายณรงค์ ศรีละมุลบริษัท พรมาตุลี ขนส่ง จำกัด2017-05-202537,0001218,9600029121,80000
   
22ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขีเจริญผลฮาร์ดเนสสตีล สุรินทร์, ทีเอ็มซี อินทิเกรชั่นส่ง31พค602560-5-2000174274,9201016,8000000
   
23ประถมศึกษานราธิวาส 2นายธวัช แซ่ฮ่ำบริษัท ทีเอ็มซี อินทิเกรชั่น จำกัด2017-05-223957,720108170,640000000
   
24มัธยมศึกษา 15-สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2017-06-200003050,400833,60000
   
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน