ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างและเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร822900722400922300860200163100129500043410058320027470026690056880048990061850037110049090037600011080003350000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวน(โรง)จำนวนรายการจำนวนเงิน(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT(18)งบอุดหนุน
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายวัลลพ สงวนนาม 2 9 10,741,100 1 1 1 1 1 1 1 2
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายวิทยา สิงคิวิบูลย์ 1 6 6,922,700 1 1 1 1 1 1
3ประถมศึกษาระนอง -นายปรีชา บัวกิ่ง 1 3 4,895,300 1 1 1
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1 2 12 15,332,900 1 2 2 1 1 1 2 2
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายชูศักดิ์ ชูช่วย 1 2 3,513,100 1 1
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3ว่าง.. 1 6 6,533,000 1 1 1 1 1 1
7ประถมศึกษาตรัง 1 3 14 17,668,700 1 2 1 1 1 2 3 3
8ประถมศึกษาตรัง 2 2 11 14,505,000 1 1 2 1 1 1 2 2
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นางพรรณี พงศ์ยี่ล่า 2 9 11,200,700 1 1 1 2 2 2
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นางพรรณี สกุณา 3 16 20,315,500 1 1 2 3 3 3 3
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล 5 19 28,187,200 1 3 2 3 3 2 5
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายเสนอ ทองจีน 3 15 20,587,200 3 3 3 3 3
13ประถมศึกษาพัทลุง 1 0 0 0
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์ 4 16 22,149,400 1 3 1 1 3 1 2 4
15ประถมศึกษาพังงา -- 3 10 17,137,700 3 1 3 3
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายประจักษ์ ช่างเรือ 1 3 4,448,400 1 1 1
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี 1 6 7,112,700 1 1 1 1 1 1
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายธวัช แซ่ฮ่ำ 1 5 6,614,000 1 1 1 1 1
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 2 6 9,491,900 1 1 1 1 2
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 0 0 0
21ประถมศึกษายะลา 1นายนพพร มากคงแก้ว 1 4 5,694,200 1 1 1 1
22ประถมศึกษายะลา 2นายพิษณุ ดิเรกกุล 0 0 0
23ประถมศึกษาสงขลา 1 2 10 13,724,800 2 2 2 2 2
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 2 6 9,529,200 1 1 1 1 2
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 1 6 7,656,100 1 1 1 1 1 1
26ประถมศึกษาสตูล -ดร.อาดุลย์ พรมแสง 2 12 15,081,200 1 2 1 2 2 2 2
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุนาจ แก้วสุข 1 4 5,694,200 1 1 1 1
28ประถมศึกษาปัตตานี 3นายณรงค์ ศรีละมุล 2 7 10,396,500 1 1 1 2 2
29ประถมศึกษายะลา 3นายมนูญ จันทร์สุข 0 0 0
30ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี 0 0 0
รวม 49 217 295,132,700 11 5 6 11 8 20 3 0 2 0 1 6 24 10 19 5 37 49
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน