ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
เขตพื้นที่ ที่มีพื้น สีเหลือง ให้ทำการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1สพป.กระบี่ [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร ยังไม่กรอกข้อมูล
2สพป.ชุมพร เขต 1 [ดูรายโรง] นายวัลลพ สงวนนามวงศ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
3สพป.ชุมพร เขต 2 [ดูรายโรง] นายวินัย คุณวุฒิ ยังไม่กรอกข้อมูล
4สพป.ตรัง เขต 1 [ดูรายโรง] นายนิสิต ชายภักตร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
5สพป.ตรัง เขต 2 [ดูรายโรง] ยังไม่กรอกข้อมูล
6สพม. เขต 13 [ดูรายโรง] นายศังกร รักชูชื่น ยังไม่กรอกข้อมูล
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 [ดูรายโรง] นายประหยัด อนุศิลป์ ยังไม่กรอกข้อมูล
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 [ดูรายโรง] นายเชวง วัฒนธีรางกูล ยังไม่กรอกข้อมูล
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 [ดูรายโรง] นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ยังไม่กรอกข้อมูล
10สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 [ดูรายโรง] นายเสนอ ทองจีน ยังไม่กรอกข้อมูล
11สพม. เขต 12 [ดูรายโรง] นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ยังไม่กรอกข้อมูล
12สพป.นราธิวาส เขต 1 [ดูรายโรง] นายประหยัด สุขขี ยังไม่กรอกข้อมูล
13สพป.นราธิวาส เขต 2 [ดูรายโรง] นายธวัช แซ่ฮ่ำ ยังไม่กรอกข้อมูล
14สพป.นราธิวาส เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิพัฒน์ มณี ยังไม่กรอกข้อมูล
15สพม. เขต 15 [ดูรายโรง] นายธนู นูนน้อย ยังไม่กรอกข้อมูล
16สพป.ปัตตานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ยังไม่กรอกข้อมูล
17สพป.ปัตตานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
18สพป.ปัตตานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายณรงค์ ศรีละมุล ยังไม่กรอกข้อมูล
19สพป.พังงา [ดูรายโรง] นายสมรักษ์ ถวาย ยังไม่กรอกข้อมูล
20สพม. เขต 14 [ดูรายโรง] นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
21สพป.พัทลุง เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.เจียร ทองนุ่น ยังไม่กรอกข้อมูล
22สพป.พัทลุง เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุนาจ แก้วสุข ยังไม่กรอกข้อมูล
23สพป.ภูเก็ต [ดูรายโรง] นายประจักษ์ ช่างเรือ ยังไม่กรอกข้อมูล
24สพป.ยะลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายนพพร มากคงแก้ว ยังไม่กรอกข้อมูล
25สพป.ยะลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
26สพป.ยะลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายมนูญ จันทร์สุข ยังไม่กรอกข้อมูล
27สพป.ระนอง [ดูรายโรง] นายปรีชา บัวกิ่ง ยังไม่กรอกข้อมูล
28สพป.สงขลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายสันติ แสงระวี ยังไม่กรอกข้อมูล
29สพป.สงขลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ยังไม่กรอกข้อมูล
30สพป.สงขลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ยังไม่กรอกข้อมูล
31สพม. เขต 16 [ดูรายโรง] นายศลใจ วิบูลกิจ ยังไม่กรอกข้อมูล
32สพป.สตูล [ดูรายโรง] ดร.อาดุลย์ พรมแสง ยังไม่กรอกข้อมูล
33สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายชุมพล ศรีสังข์ ยังไม่กรอกข้อมูล
34สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายชูศักดิ์ ชูช่วย ยังไม่กรอกข้อมูล
35สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ดูรายโรง] ยังไม่กรอกข้อมูล
36สพม. เขต 11 [ดูรายโรง] นายภิญโญ จันทรวงศ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/04/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน