ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) เฉลี่ยการส่งหนังสือ(ครั้ง) จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งหนังสือจริงครั้งแรก หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.
ก่อน 12 พ.ค.59(โรง) ใน 12-16 พ.ค.59(โรง) หลัง 16 พ.ค.59(โรง) เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
1สพป.กระบี่ [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร 218 0 0.00 0 0 0
2สพป.ชุมพร เขต 1 [ดูรายโรง] นายวัลลพ สงวนนามวงศ์ 117 0 0.00 0 0 0
3สพป.ชุมพร เขต 2 [ดูรายโรง] นายวินัย คุณวุฒิ 121 0 0.00 0 0 0
4สพป.ตรัง เขต 1 [ดูรายโรง] นายนิสิต ชายภักตร์ 137 0 0.00 0 0 0
5สพป.ตรัง เขต 2 [ดูรายโรง] 139 0 0.00 0 0 0
6สพม. เขต 13 [ดูรายโรง] นายศังกร รักชูชื่น 44 0 0.00 0 0 0
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 [ดูรายโรง] นายประหยัด อนุศิลป์ 124 0 0.00 0 0 0
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 [ดูรายโรง] นายเชวง วัฒนธีรางกูล 202 0 0.00 0 0 0
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 [ดูรายโรง] นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล 250 0 0.00 0 0 0
10สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 [ดูรายโรง] นายเสนอ ทองจีน 141 0 0.00 0 0 0
11สพม. เขต 12 [ดูรายโรง] นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 98 0 0.00 0 0 0
12สพป.นราธิวาส เขต 1 [ดูรายโรง] นายประหยัด สุขขี 149 0 0.00 0 0 0
13สพป.นราธิวาส เขต 2 [ดูรายโรง] นายธวัช แซ่ฮ่ำ 118 0 0.00 0 0 0
14สพป.นราธิวาส เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิพัฒน์ มณี 76 0 0.00 0 0 0
15สพม. เขต 15 [ดูรายโรง] นายธนู นูนน้อย 46 0 0.00 0 0 0
16สพป.ปัตตานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 136 0 0.00 0 0 0
17สพป.ปัตตานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 115 0 0.00 0 0 0
18สพป.ปัตตานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายณรงค์ ศรีละมุล 67 0 0.00 0 0 0
19สพป.พังงา [ดูรายโรง] นายสมรักษ์ ถวาย 154 0 0.00 0 0 0
20สพม. เขต 14 [ดูรายโรง] นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 27 0 0.00 0 0 0
21สพป.พัทลุง เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.เจียร ทองนุ่น 119 0 0.00 0 0 0
22สพป.พัทลุง เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุนาจ แก้วสุข 117 0 0.00 0 0 0
23สพป.ภูเก็ต [ดูรายโรง] นายประจักษ์ ช่างเรือ 49 0 0.00 0 0 0
24สพป.ยะลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายนพพร มากคงแก้ว 111 0 0.00 0 0 0
25สพป.ยะลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 68 0 0.00 0 0 0
26สพป.ยะลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายมนูญ จันทร์สุข 32 0 0.00 0 0 0
27สพป.ระนอง [ดูรายโรง] นายปรีชา บัวกิ่ง 84 0 0.00 0 0 0
28สพป.สงขลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายสันติ แสงระวี 143 0 0.00 0 0 0
29สพป.สงขลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 132 0 0.00 0 0 0
30สพป.สงขลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 195 0 0.00 0 0 0
31สพม. เขต 16 [ดูรายโรง] นายศลใจ วิบูลกิจ 53 0 0.00 0 0 0
32สพป.สตูล [ดูรายโรง] ดร.อาดุลย์ พรมแสง 161 0 0.00 0 0 0
33สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายชุมพล ศรีสังข์ 121 0 0.00 0 0 0
34สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายชูศักดิ์ ชูช่วย 189 0 0.00 0 0 0
35สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ดูรายโรง] 154 0 0.00 0 0 0
36สพม. เขต 11 [ดูรายโรง] นายภิญโญ จันทรวงศ์ 66 0 0.00 0 0 0
รวม 4,273 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/04/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน